Home

Matematyka dla dzieci: szybka nauka tabliczki mno??enia

Matematyka dla dzieci: szybka nauka tabliczki mno??enia

Zabawa z cukierkami

Niezale??nie od tego, w jakich okoliczno??ciach dziecko wypatrzy cukierki, zwykle b?dzie chcia??o w??o??y? je szybko do buzi. Tym razem jednak, zanim otrzyma nagrod?, b?dzie musia??o wyt???y? swój umys?? i poj?? logik? stoj?c? za mno??eniem liczb. Przygotujmy paczk? cukierków lub ciasteczek i spokojnie zobrazujmy dziecku, ??e dwie pary s??odko??ci daj? cyfr? cztery – za?? trzy pary cyfr? sze??? itd. Dzi?ki temu ?wiczeniu m??ody cz??owiek szybciej zrozumie sens mno??enia.

Liczenie kresek

Nauka liczenia dla dzieci nie musi by? sztampowa. Wystarczy u??y? wyobra??ni i stworzy? obrazkow? tabliczk? mno??enia: 2x1 to dwa, a wi?c w odpowiednim polu znajd? si? dwie kreski. Przy wi?kszych cyfrach i liczbach mo??na dodatkowo uk??ada? z kresek konkretne twory plastyczne: s??onia, psa itp. To pozwoli dziecku nie tylko szybko nauczy? si? tabliczki mno??enia, lecz równie?? nie nudzi? si? w trakcie. Aby nasza pociecha w pe??ni zrozumia??a mechanizm mno??enia, warto skorzysta? z obu powy??szych metod.

Gra edukacyjna

Uczenie dzieci nie jest proste dla ka??dego rodzica – z pomoc? przyjd? mu wtedy gry edukacyjne. Je??eli nasze dziecko sp?dza du??o czasu przed komputerem, tabletem, czy innym sprz?tem elektronicznym, mo??emy wyegzekwowa? obowi?zek pi?tnastominutowej nauki liczenia przed otrzymaniem urz?dzenia na wy???czno???. Wystarczy zainstalowa? gr?, która ma za zadanie w sposób przyst?pny nauczy? dzieci podstaw matematyki.

Zasady matematyczne

Podczas obrazowania i wyja??niania m??odemu cz??owiekowi dzia??ania tabliczki mno??enia, warto skorzysta? ze sprawdzonych zasad matematycznych, które u??atwi? mu zapami?tanie logiki stoj?cej za mno??eniem. Matematyka dla dzieci nie jest przecie?? trudna:

1) wszystko, co jest mno??one przez zero, daje zero

2) zera w czynnikach (je??eli ??aden nie jest zerem) sumuj? si? i id? „na koniec” wyniku

3) ka??da liczba mno??ona przez jeden daje t? liczb?

4) dziewi?? mno??one przez jak?kolwiek cyfr? poza zerem daje liczb?, której cyfry po dodaniu dadz? dziewi??

Kolorowanki

Nauka liczenia dla dzieci jest dodatkowo poci?gaj?ca, gdy w ruch id? kredki. Na kartce papieru narysuj dom z ogrodem, plac zabaw lub jakie?? zwierz? i popro?? dziecko o ich pokolorowanie. Zadbaj o to, aby ka??dy fragment rysunku by?? oznaczony (np. 2x3, 4x4) i do ka??dego mno??enia przyporz?dkuj kolor wraz z wynikiem. Zabawa gwarantowana!

Komentarze

Zostaw Komentarz