Home

Jak�? szko??�? wybra�? dla dziecka?

Jak? szko??? wybra? dla dziecka?

Szko??y prywatne wydaj? si? by? zarezerwowane tylko dla elit. Do szko??y publicznej trafiaj? “wszyscy”. Ten uproszczony podzia?? mo??e by? bardzo krzywdz?cy i jednocze??nie mo??e rozmija? si? z prawd?. Jakie s? ró??nice mi?dzy szko??? publiczn? a niepubliczn?? Która z nich b?dzie najlepsza dla Twojego dziecka?

Szko??a publiczna czy prywatna?

Szko??a to bardzo wa??ny etap w ??yciu dziecka. Od atmosfery w szkole i nastawienia nauczycieli cz?sto zale??y dalsze podej??cie naszego dziecka do nauki. Czy b?dzie j? traktowa? jako przymus i najgorsz? czynno??? na ??wiecie, czy te?? odnajdzie swoj? dziedzin?, która go zafascynuje i wiedz? b?dzie ch??on?? jak g?bka. Cho? taka opinia si? utar??a, wcale nie jest regu???, ??e w szko??ach prywatnych pracuj? najlepsi nauczyciele, a w szko??ach publicznych dobrych nauczycieli nikt nigdy nie widzia??. Sposób pracy nauczyciela ró??ni si? w zale??no??ci od charakteru placówki. Nauczycieli szkó?? prywatnych nie dotycz? zapisy karty nauczyciela, co wi???e si? z mniejsz? stabilno??ci? zatrudnienia w stosunku do nauczycieli ze szkó?? publicznych. Ponadto osoby ucz?ce w szko??ach niepublicznych maj? zazwyczaj 40-godzinny etat, w odró??nieniu od zazwyczaj 18 godzin pracy w placówce nauczycieli ze szkó?? publicznych.

Zasady rekrutacji do szko??y publicznej i prywatnej

Do szko??y publicznej mo??e dosta? si? ka??dy i ka??da szko??a (szczególnie podstawówki) maj? obowi?zek przyj?cia ka??dego ucznia ze swojego rejonu (to tak zwana rejonizacja). W przypadku szko??y niepublicznej nie jest ju?? tak ??atwo o dostanie si?. Ka??da placówka prywatna mo??e mie? swoje zasady rekrutacji, z którymi rodzice przysz??ych uczniów musz? zapozna? si? z odpowiednio du??ym wyprzedzeniem. 

Ile kosztuje pos??anie dziecka do szko??y prywatnej?

W naszym obecnym systemie edukacji wyst?puj? dwa rodzaje szkó?? - publiczne i niepubliczne. Wi?kszo??? polskich szkó?? to oczywi??cie placówki publiczne, w których nauczanie jest darmowe. Niewiele, bo tylko 10% stanowi? szko??y niepubliczne (w których zawieraj? si? tak??e szko??y spo??eczne). W szko??ach tego typu za nauk? naszych dzieci musimy p??aci? i to niema??o. Kwoty op??at za edukacj? dziecka w szko??ach prywatnych s? bardzo zró??nicowane, a zale??? przede wszystkim od lokalizacji placówki. W stolicy za miesi?c nauki trzeba zap??aci? nawet 1500 z??. W innych wi?kszych miastach ceny miesi?czne wahaj? si? mi?dzy 300 a 800 z??, a w ma??ych miejscowo??ciach za nauk? dziecka w szkole niepublicznej mo??na zap??aci? odczuwanie mniej - od 100 do 200 z??. Warto równie?? wspomnie?, ??e edukacyjne placówki prywatne cz?sto na wst?pie wymagaj? uiszczenia bezzwrotnej op??aty wpisowej.

Wybór nale??y do Ciebie. Ale miej ??wiadomo???, ??e to Ty masz najwi?kszy wp??yw i kszta??towanie postaw Twojego dziecka. Je??li jeszcze przed pos??aniem pociechy do szko??y wyposa??ysz j? w wysokie ambicje, wytrwa??o??? w d???eniu do celu i ciekawo??? ??wiata - poradzi sobie w ka??dych warunkach. Niezale??nie czy nauczyciel i rówie??nicy b?d? bardziej lub mniej sprzyjaj?cy do nauki.

Komentarze

Zostaw Komentarz