Home

Kreatywne pomys??y na realizowanie edukacji domowej

Kreatywne pomys??y na realizowanie edukacji domowej

Realizowanie edukacji domowej jest du??ym wyzwaniem. Dziecko, które jest w domu, ma dooko??a wiele bod??ców rozpraszaj?cych. Dodatkowo, cz?sto dom kojarzy mu si? z wypoczynkiem i zabaw?, przez co niech?tnie anga??uje si? ono w lekcje. Sprawa komplikuje si?, kiedy zaj?cia odbywaj? si? w formie online. Nauczyciel ma utrudniony kontakt z uczniem i ci???ko jest utrzyma? jego uwag? na omawianym temacie. W takich przypadkach nale??y wykaza? si? kreatywno??ci?.

Kreatywne pomys??y na edukacj? domow?

Jakie s? kreatywne pomys??y na realizowanie edukacji domowej? Wszystkie opieraj? si? na prostym za??o??eniu: nale??y jak najbardziej anga??owa? dziecko w aktualne zaj?cie. W tym celu si?gn?? mo??na po pomoce edukacyjne. Powinny by? one dla dziecka atrakcyjne, a tak??e stymulowa? ró??ne narz?dzia zmys??ów. Pozwalaj? one tak??e na po???czenie procesu edukacji z zabaw?, co przynosi najlepsze efekty.

Edukacja w domu ucznia

Pracuj?c z uczniem twarz? w twarz, sytuacja jest u??atwiona. Aby go zaciekawi?, warto skorzysta? z ró??nych pomocy dydaktycznych. Przyk??adowo, t??umacz?c czym jest uk??ad s??oneczny, mo??na go pokaza? uczniowi w sposób multimedialny. Z kolei uk??ad wspó??rz?dnych warto zaprezentowa? dziecku, korzystaj?c ze specjalnej planszy, na której mo??na dodatkowo wykonywa? matematyczne ?wiczenia. 

Dobrze jest tak??e w sprytny sposób po???czy? zabaw? z nauk?. Pomog? w tym ró??ne gry tematyczne. Ucze?? b?dzie mia?? okazj? powtórzy? w ten sposób materia?? albo zdoby? nowe informacje. W edukacji domowej, nie wolno zaniedbywa? zaj?? artystycznych. P?dzle, kredki, stemple i inne akcesoria s? niezb?dne, by dziecko rozwija??o swoje artystyczne zdolno??ci i uczy??o si? wyra??ania siebie w twórczym procesie.

Edukacja online

Edukacja przez Internet rodzi wiele problemów. Nale??y z wyprzedzeniem zaplanowa? dan? lekcj?, a tak??e zastanowi? si?, po jakie pomoce dydaktyczne si?gn??. Nic nie stoi na przeszkodzie, by ucze?? samodzielnie, przed ekranem komputera uk??ada?? puzzle, rozwi?zywa?? zadania w ksi???ce czy rozwi?zywa?? zadania matematyczne z u??yciem specjalnie do tego przygotowanego domino. Rodzice powinni jednak zosta? poinformowani o potrzebie wykorzystania konkretnych akcesoriów, dzi?ki czemu mog? zadba? o to, by dziecko mia??o je pod r?k? w trakcie lekcji. 

Gdzie kupi? pomoce do edukacji domowej?

Edukacja domowa daje wiele mo??liwo??ci. Ró??nego typu pomoce, gry i akcesoria znale??? mo??na w ofercie sklepu internetowego mojebambino.pl. Ró??norodno??? asortymentu sprawia, ??e ??atwo jest znale??? propozycje dostosowane do wieku dziecka i jego mo??liwo??ci. S? one powi?zane z podstaw? programow?, a jednocze??nie pozostaj? dla uczniów atrakcyjne, wzbudzaj? ich ciekawo??? i pozwalaj? na skuteczniejsze przyswajanie nowych informacji.

Komentarze

Zostaw Komentarz