Home

Jak zach�?ci�? dziecko do nauki?

Jak zach?ci? dziecko do nauki?

Ma??e dzieci najch?tniej bryka??yby i szala??y ca??y dzie??. To naturalne, ich domen? jest zabawa. Gdy przychodzi wi?c moment na rozpocz?cie nauki, trzeba to zrobi? delikatnie i z pomys??em. Mamy dla Ciebie kilka propozycji – sprawd?? jak sprawi?, by Twoje dziecko chcia??o si? uczy?.

Nikt z nas nie lubi te?? pracowa? pod presj?. Nikt z nas nie lubi ci?g??ej kontroli i stania nad g??ow?. Kary i presja wywierana na malucha nie ma prawa by? skuteczna i dlatego wa??ne jest, aby rodzic przygotowa?? mózg dziecka do pracy i skupi?? si? na tym, aby by??o jej jak najmniej, acz by??a jak najbardziej efektywna.

4 kroki do wyrobienia motywacji do nauki u dziecka

1. Poka??, ??e nauka to ciekawe wyzwanie

Dzieci patrz? zawsze na nas jak na wzór. Dlatego to, jak my do czego?? podchodzimy, jest bardzo wa??ne, bo istnieje bardzo du??e prawdopodobie??stwo, ??e nasze pociechy przejm? automatycznie ten sam punkt widzenia. Staraj si? wi?c pokaza? malcowi, ??e robienie czego?? po raz pierwszy, odkrywanie, poznawanie czego?? jest fajne. ??e to wr?cz ??wietne wyzwanie – mimo obaw przed nieznanym, nie rezygnowa?, tylko „wej??? w to”. Chodzi o wyrobienie postawy otwartej na nowo??ci i pozbawionej l?ku przed trudem.

2. Wpajaj mu pogl?d, ??e m?dro??? to co??, nad czym trzeba pracowa?

Nie warto wierzy? w to – a ju?? tym bardziej mówi? tak dziecku – ??e ludzie przychodz? na ??wiat ju?? inteligentni lub nie. Wynika z tego, ??e je??li jest si? w tej drugiej grupie, to nie ma si? ju?? ??adnego wp??ywu na swoj? m?dro???. To chcesz przekaza? swojemu malcowi? Pokazuj mu wi?c, ??e nauka to proces, nie jest si? m?drym od razu. Potrzeba do tego czasu, silnej woli, wytrwa??o??ci. Gdy dziecko to zrozumie, ??atwiej b?dzie mu siedzie? przez godzin? i odrabia? lekcje, bo b?dzie widzia??o w tym sens i progres.

3. Poka??, ??e mylenie si? jest ok

Gdy widzisz, ??e Twoje dziecko pope??nia jakie?? b???dy albo m?czy si? d??ugo przy jakim?? zadaniu domowym, daj mu swój przyk??ad. Ono musi si? dowiedzie?, ??e to naturalne, ??e ka??dy mo??e si? myli?, a po potkni?ciu zupe??nie normalnie i??? dalej naprzód. Przytaczaj w takich sytuacjach swoje b???dy i podkre??laj, jak bardzo Ci one pomog??y. Na b???dach si? uczymy, to przecie?? pozytywne. Twój malec powinien to jak najszybciej zrozumie?, aby nie zamartwia? si? i nie zniech?ca? do nauki, je??li czego?? teraz jeszcze nie umie. Mów o swoich pomy??kach z pozytywn? intonacj?, poka??, ??e to w??a??nie one daj? szans? do bycia wytrwa??ym, mimo przeszkód na drodze.

4. Pozwól dziecku odpocz??

Po ca??ym dniu sp?dzonym w szkole, w??ród ha??asów, mnóstwa bod??ców, by? mo??e te?? stresuj?cych lekcji, dziecko powinno zwyczajnie odpocz??. Przyznaj, ??e Tobie po 8 godzinach w pracy, te?? nie chcia??oby si? po powrocie do domu zabiera? znowu do pracy. Z dzie?mi jest tak samo, wi?c daj mu kilka godzin na zabaw?. Niech jego umys?? ma szans? si? zregenerowa?, aby móc pracowa? lepiej.

Komentarze

Zostaw Komentarz