Home

Moje dziecko sepleni �?? co robi�??

Moje dziecko sepleni ?? co robi??

Gdy zauwa??ymy, ??e nasze dziecko sepleni, nale??y jak najwcze??niej podj?? ??rodki zaradcze. Bagatelizowanie problemu mo??e doprowadzi? do obni??enia si? pewno??ci siebie malca, a tak??e do pog???bienia problemu. Niekiedy problem seplenienia mo??na rozwi?za? poprzez nied??ug? prac? z logoped?. Innym razem potrzebne b?d? drobne zabiegi. Niezale??nie od wady wymowy, problemu nie nale??y bagatelizowa?!

Jakie s? najcz?stsze przyczyny seplenienia?

Do najcz?stszych przyczyn wyst?powania seplenienia u dzieci nale??? nieprawid??owo??ci w obr?bie budowy j?zyka. J?zyk mo??e mie? nieprawid??owy kszta??t, mo??e by? zbyt gruby lub zbyt szeroki, lub z drugiej strony zbyt d??ugi. Zdarza si? równie??, ??e winowajc? jest nieprawid??owo zbudowane w?dzide??ko. Niektóre dzieci maj? te?? j?zyki zbyt s??abo umi???nione. U innych dochodzi do zbytniego napi?cia j?zyka, które te?? uniemo??liwia prawid??owe rozwini?cie umiej?tno??ci precyzyjnego wymawiania g??osek.
Co ciekawe, do czynników obni??aj?cych zdolno??? do prawid??owego mówienia mo??e zalicza? si? nieprawid??owe uz?bienie lub z??a budowa ??uchwy. Cofni?cie szcz?ki lub nadmierne wysuni?cie jej do przodu równie?? mo??e spowodowa?, ??e dziecko nie przestaje mówi? w nieco infantylny, zniekszta??cony sposób.

Czynniki pozafizjologiczne

Niektóre dzieci sepleni? dlatego, ??e na??laduj? nieprawid??owy sposób mówienia doros??ej osoby, która jest dla nich wzorem (najcz???ciej rodzica). Dodatkowo, seplenienie mo??e pojawi? si? u dzieci, które przez zbyt d??ugi czas by??y karmione butelk? lub nie wyciszono u nich odruchu ssania palca. Zdarza si? równie??, ??e g??ówn? przyczyn? s? nieustannie pojawiaj?ce si? u malca infekcje górnych dróg oddechowych (szczególnie wtedy, gdy s? one nieleczone).

Jak sprawdzi?, co jest przyczyn? seplenienia u dziecka?

W niektórych przypadkach zdarza si?, ??e dziecko nie wykszta??ca prawid??owej mowy wskutek uszkodzenia s??uchu. Nie zawsze jest to wykryte w odpowiednim momencie, szczególnie gdy wada s??uchu jest drobna. Dlatego konieczne jest odwiedzenie cho? raz w ??yciu laryngologa. W Krakowie lub w innym du??ym mie??cie umówimy si? na specjalistyczn? wizyt? za niewielkie pieni?dze. Laryngolog Kraków sprawdzi, czy narz?dy mowy s? zbudowane w odpowiedni sposób oraz zleci nam dalsze badania diagnozuj?ce. 

Kiedy rozpocz?? prac? nad prawid??ow? wymow??

Mimo ??e specjali??ci twierdz?, ??e praca powinna rozpocz?? si? niezbyt wcze??nie, to jednak ju?? dziecko trzyletnie mo??na poddawa? pewnej korekcie. Praca nad tak ma??ym dzieckiem jest oczywi??cie skupiona wokó?? zabawy, a instrukcje znajdziemy w Sieci. U dzieci szkolnych i przedszkolnych dobrze sprawdza si? wspó??praca z wykwalifikowanym logoped?. Wa??ne jest, aby nauczyciel w przedszkolu lub w szkole wiedzia??, ??e dziecko pracuje intensywnie nad wymow? – wówczas b?dzie móg?? dostosowa? zadania do potrzeb dziecka.

Komentarze

Zostaw Komentarz