Home

Przedszkole dla dziecka - jak wybra�? najlepsze?

Przedszkole dla dziecka - jak wybra? najlepsze?

Wys??anie dziecka do przedszkola to du??y stres dla ka??dego rodzica. Obawiamy si? o to, jak nasz malec poradzi sobie w nowym ??rodowisku, czy polubi si? z innymi rówie??nikami i… jak my sami zareagujemy na to, ??e nasza pociecha ju?? stawia pierwsze kroki w stron? edukacji. Dlatego wybór przedszkola dla dziecka powinien by? gruntownie przemy??lany. Jakie cechy powinno mie? dobre przedszkole. Przekonaj si?!

Umys?? 3-4-latka ch??onie wszystko jak g?bka. To, czego si w tym czasie nauczy nie tylko bardzo ??atwo, wr?cz automatycznie, b?dzie mu wchodzi? do g??owy, ale i naprawd? przyda mu si? w przysz??o??ci. G??ównym zadaniem przedszkola powinno by? zatem wyposa??enie dziecka w fundamentalne umiej?tno??ci takie jak: bycie cz???ci? grupy, samodzielno???, komunikowanie si? itp. Podstawowym celem placówki przedszkolnej powinno by? równie?? wspieranie rozwoju intelektualnego i emocjonalnego u dziecka, poniewa?? zachodz? one na tym etapie bardzo intensywnie.

Jakie powinno by? najlepsze przedszkole dla dziecka?

Zaj?cia j?zykowe dla przedszkolaków

Dzi?? ju?? raczej trudno spotka? przedszkole, które w swojej ofercie nie ma zaj?? j?zykowych dla dzieci. Maj?c jednak wybór mi?dzy lekcjami prowadzonymi przez native speakera lub przez nauczyciela j?zyka obcego, wi?ksze korzy??ci dla dziecka przyniesie zdecydowanie si? na t? pierwsz? opcj?. Gdy maluch obcuje na co dzie?? z j?zykiem u??ywanym przez jego rodzimego u??ytkownika, naturalnie przyswaja sobie zarówno akcent, s??ownictwo, jak i gramatyk? tego j?zyka. Równie?? poznanie nieco innej kultury za po??rednictwem native speakera wzbogaci wra??liwo??? dziecka na innych ludzi.

Zaj?cia sportowe dla dzieci

W wieku przedszkolnym motoryka dziecka osi?ga szczytowy poziom, dlatego instytucja, jak? jest przedszkole, powinna rozwija? t? dziedzin?. Ruch stanowi gwarancj? zdrowego rozwoju dziecka. Warunkuje on prawid??owe funkcjonowanie wszystkich uk??adów ruchowych. ?wiczenia ruchowe kszta??tuj? równie?? psychik? malucha, poniewa?? s? lekcj? wytrwa??o??ci i dyscypliny.

Zaj?cia muzyczne i plastyczne w przedszkolu

Zaj?cia zwi?zane ze sztuk? od niepami?tnych czasów by??y w Polsce bagatelizowane. Rzadko kto traktowa?? lekcje plastyki czy muzyki powa??nie. Ale sztuka jest bardzo wa??nym elementem kszta??tuj?cym dziecko, dlatego coraz wi?cej placówek przedszkolnych ma w swojej ofercie osobne zaj?cia z muzyki i plastyki. Tego typu aktywno??ci uwra??liwiaj? dziecko, rozwijaj? jego wyobra??ni? i kreatywno???. To cechy bardzo wa??ne w dzisiejszym ??wiecie. Regularny kontakt ze sztuk? uczy docenia? to, co niematerialistyczne, a pi?kne.

Komentarze

Zostaw Komentarz