Home

Jak nauczy�? dziecko alfabetu?

Jak nauczy? dziecko alfabetu?

Nauczenie dziecka alfabetu mo??e wydawa? si? trudne. To w ko??cu pierwszy krok naszej pociechy w stron? czytania. W jakim wieku zacz?? nauk? alfabetu i jak to zrobi?? Tego dowiesz si? z naszego artyku??u.

Wbrew pozorom nauczenie dziecka literek alfabetu wcale nie musi by? trudne. Zawsze najlepsz? drog? do zdobywania wiedzy jest zabawa i wszelkie kreatywne konotacje. Wbijanie do g??owy kolejnych liter nie b?dzie wi?c zbytnio efektywne ani anga??uj?ce dla dziecka. Aby nie zniech?ci? naszej pociechy do nauki liter - i pó??niej czytania - trzeba wi?c wple??? poznawanie alfabetu w codzienno???. Wtedy dziecko mimochodem nauczy si? ca??ego alfabetu.

Kiedy zacz?? uczy? dziecko alfabetu?

Wszyscy chcieliby wiedzie?, kiedy jest ten idealny czas na nauczenie dziecka alfabetu. Ale tak naprawd? my sami mo??emy to okre??li?, obserwuj?c je na co dzie??. Gdy nasza pociecha zacznie si? interesowa? literami, to ju?? dobry znak, ??e mo??na zacz?? stopniowo zaznajamia? dziecko z alfabetem. Ale oczywi??cie nie ma jednej regu??y dla wszystkich dzieci. Tak naprawd? naukowcy twierdz?, ??e im wcze??niej, tym lepiej - ale nic na si???. Wed??ug twórcy teorii globalnego czytania, Glenna Domana, ludzki mózg rzeczywi??cie rozwija si? tylko do 6. roku ??ycia. To stanowi powa??ny argument za tym, aby jak najwcze??niej zacz?? uczy? dziecko alfabetu. Przyjmuje si?, ??e najbardziej optymalnym czasem na wprowadzanie literek u malca jest wiek 3-4 lat.

Alfabet - jak nauczy? dziecko literek?

Cho? ka??de dziecko jest inne, rozwija si? w swoim w??asnym tempie i lubi inne aktywno??ci, mo??na wskaza? kilka sprawdzonych sposobów na efektywne nauczenie dziecka alfabetu.

1. Zaczynaj?c przygod? z poznawaniem liter, lepiej b?dzie pokazywa? dziecku najpierw litery pisane, a nie drukowane. Wed??ug bada?? dzieci, które rozpoznaj? litery pisane, nie maj? problemu z rozszyfrowaniem liter wielkich. Odwrotnie natomiast to nie zadzia??a - gdy najpierw dziecko pozna litery drukowane, a pó??niej ma rozpoznawa? te pisane. Je??li maluch najpierw pozna drukowane litery, to wersji pisanej musi uczy? si? jak gdyby jako nowej rzeczy.

2. Aby zaanga??owa? dziecko w nauk? “przy okazji”, warto jest wykona? z nim litery i pó??niej wykorzystywa? je w zabawie. Samodzielnie zrobiony alfabet bardziej zaciekawi malca. Mo??na wtedy bawi? si? z nim w skojarzenia i np. porównywa? kszta??t litery do jakich?? znanych dziecku przedmiotów lub te?? kojarzy? liter? ze znanymi wyrazami.

3. Najlepiej jest zacz?? nauk? alfabetu od pokazania dziecku liter, które tworz? jego imi?. Gdy malec poznaje ??wiat, zaczyna od zidentyfikowania siebie i okre??lenia siebie w stosunku do innych. Dlatego skupienie si? na samym pocz?tku na jego imieniu b?dzie dla niego z pewno??ci? interesuj?ce. W nast?pnej kolejno??ci mog? pojawi? si? wyrazy “mama”, “tata”, “babcia”, “dziadek” i ich imiona, a tak??e nazwy ulubionych zwierz?t i bohaterów bajek.

Komentarze

Zostaw Komentarz