Home

Jak wychowa�? szcz�???liwe dziecko?

Jak wychowa? szcz???liwe dziecko?

Wychowanie w rodzinie a szcz???liwe dziecko

Wyzwania zwi?zane z wychowaniem dziecka stoj? przed ka??dym rodzicem. By efektywnie prowadzi? nastolatka przez ??ycie, musimy pami?ta? o paru zasadach, które ogranicz? b???dy w tworzeniu relacji.

Bunt jako etap rozwoju
Zbuntowany nastolatek nie jest ewenementem w spo??ecze??stwie. Ka??dy cz??owiek przechodzi?? okres buntu w swoim ??yciu. Nie ignoruj?c sytuacji, w których nastolatek przekracza nasze granice, nie nale??y jednocze??nie wyolbrzymia? tego problemu w konfrontacji z nim. Dobre wychowanie w rodzinie oznacza bowiem umiej?tno??? zrozumienia cyklu rozwojowego m??odego cz??owieka.

Prywatno??? jest wa??na
Je??eli nastolatek zaczyna zamyka? drzwi od swojego pokoju i prosi o pukanie przy ka??dym wej??ciu, warto mu na to pozwoli?. Wychowanie dziecka opiera si? równie?? na tym, by nauczy? je konstruktywnego stawiania granic dotycz?cych sfery prywatnej. W przeciwnym razie nie b?dzie asertywne i mo??e mie? problemy w relacjach z innymi lud??mi.

Bagatelizacja nieodpowiednia
Dobre wychowanie polega nie tylko na przekazywaniu istotnych warto??ci, lecz równie?? na s??uchaniu dziecka. Je??eli dzieli si? ono swoimi prze??yciami i trudno??ciami, nie mo??na zbywa? ich s??owami: „To minie“, „Ka??dy tak ma“, „Wyro??niesz z tego“. Cz?sto okazuje si?, ??e zignorowane problemy staj? si? powa??niejsze, a nastolatek boryka si? z depresj?, anoreksj?, czy uzale??nieniem. Wychowanie w rodzinie wi???e si? z poznaniem emocji dziecka.

Rozmowa kluczem
Przechodz?c przez ci???ki etap w ??yciu, rodzice staraj? si? odci?gn?? uwag? nastolatka od w??asnych problemów. Wychowanie dziecka nie polega jednak na ukrywaniu swoich emocji i dylematów, przed którymi stoj? doro??li. Przeciwnie, szcz???liwe dziecko do??wiadcza rozmów na trudne tematy i uczy si? radzenia sobie z nimi.

Samodzielno??? czy zale??no???
Jak wychowa? dziecko? Nie wysy??a? mu sprzecznych komunikatów. Wymagaj?c od nastolatka odpowiedzialno??ci, nie mo??na traktowa? go równocze??nie jako jednostki niezdolnej do podejmowania w??asnych decyzji. „Jeste?? du??y, zrób to sam“ i „Jeste?? za m??ody, daj mi to zrobi?“ cz?sto id? w parze, nawet je??li dotycz? tej samej czynno??ci w niewielkich odst?pach czasu. Dobre wychowanie dziecka polega na pozwalaniu mu na b???dy - inaczej nie b?dzie mia??o szansy czerpa? z nich nauki.

Nie czy?? bli??niemu, co Tobie niemi??e
Niezale??nie od tego, jak zachowuje si? nastolatek, nie mo??na przekracza? pewnych granic. Wychowanie dziecka to inaczej ustanawianie wzorca w??asnymi dzia??aniami. Je??eli rodzic klnie, krzyczy i stosuje emocjonalne szanta??e, nie mo??e wymaga? od nastolatka og??ady i spokoju w rozmowie. Dobre wychowanie w rodzinie oparte jest na wymaganiu jednakowych rzeczy od siebie i dziecka.

Porady te pozwalaj? spojrze? na rodzicielstwo z innej perspektywy: wychowanie dziecka mo??e by? efektywnym procesem i przyjemn? ??cie??k?, nawet je??li us??an? wybojami. Szcz???liwe dziecko to dziecko rozumiane, wys??uchane i traktowane z szacunkiem. Wychowanie w rodzinie jest etapem szczególnie wa??nym w ??yciu m??odego cz??owieka i rzutuje na jego dalsze zwi?zki z innymi lud??mi. Dlatego warto zaanga??owa? si? w relacj? z nastolatkiem - wychowanie szcz???liwego dziecka okazuje si? niezwykle satysfakcjonuj?ce.

Komentarze

Zostaw Komentarz