Home

Trudne rodzicielstwo: anoreksja u nastolatka

Trudne rodzicielstwo: anoreksja u nastolatka

Wychowywanie dzieci jest procesem, z którym zmagaj? si? miliony rodziców na ca??ym ??wiecie. Dodatkowym obci???eniem dla relacji mi?dzypokoleniowych w domu jest okres dojrzewania nastolatka - wi???? si? z nimi wahania nastroju, cz???ciowo spowodowane rozregulowaniem uk??adu hormonalnego. Mimo mijania niektórych zachowa?? wraz z biegiem czasu, dzieci w tym okresie s? wyj?tkowo nara??one na rozwini?cie u siebie zaburze?? od??ywiania. Jak reagowa?, je??li wyst?pi podejrzenie anoreksji u Twojego dziecka? Czy jeste?? w stanie pozna? jej objawy?

Zaburzenie od??ywiania: przyczyny anoreksji

Anoreksja (jad??owstr?t psychiczny) jest zaburzeniem od??ywiania, które polega na regularnym niespo??ywaniu posi??ków - zachowanie to ma pod??o??e psychiczne. Wychowuj?c dziecko, cz?sto nie rozumiemy, z jakimi problemami boryka si? na co dzie??. Obra??anie i wy??miewanie ze strony rówie??ników, presja otoczenia do bycia pi?knym i wybitnym w ka??dej dziedzinie to tylko par? z mo??liwych przyczyn wyst?pienia anoreksji. Znacz?cym czynnikiem s? równie?? predyspozycje genetyczne.

Anoreksja - objawy zaburzenia od??ywiania

Objawy anoreksji wyst?pi? mog? równolegle lub nast?powa? po sobie. Ich nasilenie zale??ne jest od czasu trwania zaburzenia od??ywiania. Najszybciej zauwa??ymy wychudzenie i szybki spadek masy cia??a. Innymi efektami nieprzyjmowania pokarmu s?: sucha skóra, kruche i ??amliwe w??osy (równie?? pod pachami i na wzgórku ??onowym), zaburzenia miesi?czkowania, nietolerancja ch??odu b?d?? zaburzenia rytmu serca.

Anoreksja - leczenie i terapia

Wychowywanie dziecka jest szczególnie ci???kie, gdy zmaga si? ono z zaburzeniami od??ywiania. Anorektycznego nastolatka (zarówno dziewczynki, jak i ch??opcy mierz? si? z tym problemem) nale??y traktowa? jako osob? chor?: w egzekwowaniu przyjmowania leków i chodzenia na terapi? trzeba by? stanowczym, jednak nie nale??y zapomina? o empatii wobec ludzkiego cierpienia. Rodzicielstwo jest w takim okresie trudne, ale warto zaanga??owa? si? mocniej w relacj? z dzieckiem, by pomóc mu rozprawi? si? z problemem.
Podstaw? leczenia jest wizyta u certyfikowanego psychoterapeuty i psychiatry - podczas gdy psychoterapeuta prowadzi terapi?, psychiatra jest w stanie poda? pacjentowi leki. Niekiedy s? one niezb?dne, poniewa?? anoreksja cz?sto wyst?puje obok innego zaburzenia lub choroby, np. depresji.

Wychowywanie dziecka z anoreksj?

Anoreksja jest powa??nym problemem, rzutuj?cym na d??ugie miesi?ce i lata. Osoba z zaburzeniem musi bowiem poradzi? sobie z jego przyczynami: nisk? samoocen?, d???eniem do perfekcjonizmu czy wyimaginowanego idea??u. Odpowiedni psychoterapeuta poprowadzi rodzin? przez trudny etap tak, by zminimalizowa? problemy z niego wynikaj?ce. Nie bójmy si? zatem pój??? na terapi? z dzieckiem.

Najwa??niejsz? kwesti? jest jednak szybko??? reakcji na pierwsze podejrzenie anoreksji. Je??li zignorujemy problem, mo??e doj??? do sytuacji, w której dziecko umrze w wyniku zag??odzenia i wyniszczenia organizmu.

Komentarze

Zostaw Komentarz