Home

Najcz�?stsze przyczyny niep??odno??ci

Najcz?stsze przyczyny niep??odno??ci

Statystycznie ocenia si?, ??e problem niep??odno??ci dotyczy jednej pi?tej par, które staraj? si? o dziecko. O problemach z p??odno??ci? mówimy, gdy do pocz?cia nie dochodzi mimo co najmniej pó??rocznych celowych dzia??a?? maj?cych na celu zaj??cie w ci???? (wspó????ycie w czasie dni p??odnych). Jakie s? najcz???ciej spotykane przyczyny niep??odno??ci?

Kiedy nale??y zg??osi? si? do lekarza?

Osoby, które zauwa??y??y, ??e nie mog? zaj??? w ci????, a s? po 40-tym rokiem ??ycia, powinny zg??osi? si? do lekarza jak najszybciej, aby odpowiednio wcze??nie rozpocz?? proces diagnostyczny. Osoby po 30-tym roku ??ycia powinny rozpocz?? diagnozowanie problemu dopiero po pó?? roku stara?? o dziecko. M??odsze pary, gdy kobieta jest w wieku mi?dzy 20 a 30 rokiem ??ycia, do kliniki lecz?cej problemy z p??odno??ci? powinny zg??osi? si? dopiero po roku stara?? o pocz?cie dziecka.

Jakie s? najcz?stsze przyczyny niep??odno??ci u m???czyzn?

Niestety, cz?sto wyst?puj?c? przyczyn? problemów z zaj??ciem w ci???? jest czynnik le???cy po stronie m???czyzny (u 40 procent par). Dlatego osoby, które chc? zosta? ojcami nie mog? doczeka? si? potomstwa, a s? po 40-tym roku ??ycia, natychmiast powinny uda? si? do lekarza, który rozpocznie proce diagnostyczny. W??ród problemów lez?cych po stronie m?skiej jest z??a jako??? nasienia. Zbyt ma??o plemników w spermie, plemniki o zmniejszonej ruchliwo??ci, czy zbyt du??a ilo??? plemników o nieprawid??owej budowie – to g??ówne problemy, z którymi zmagaj? si? lekarze pracuj?cy w klinikach leczenia niep??odno??ci. Ich wyst?powanie nie oznacza, ??e ci???? jest niemo??liwa. Oznacza to jedynie, ??e uzyskanie zap??odnienia ma niskie prawdopodobie??stwo. O braku mo??liwo??ci zaj??cia w ci???? mówimy jedynie wówczas, gdy w nasieniu nie ma ??adnych plemników. Jest to schorzenie zwane azoospermi?.

Najcz?stsze przyczyny wyst?powania problemów z p??odno??ci? u kobiet

W??ród winowajców niedostatecznej p??odno??ci w??ród kobiet jest endometrioza. Wyst?powanie tego schorzenia lub podejrzenie jego wyst?powania dotyczy a?? 35 procent kobiet zmagaj?cych si? z problemem z zaj??ciem w ci????. Na endometrioz? mo??na zachorowa? w ka??dym wieku z przedzia??u rozrodczego. Trudno jest zapobiec tej chorobie, bo jej przyczyny nie s? do ko??ca poznane. W??ród mo??liwych przyczyn jej wyst?powania wymienia si? alergie, uwarunkowania genetyczne, czynniki ??rodowiskowe, a tak??e nieprawid??ow? odpowied?? immunologiczn? organizmu. 

Niep??odno??? idiopatyczna

Na drugim miejscu pod wzgl?dem cz?sto??ci wyst?powania u kobiet, s? czynniki zwi?zane z nieprawid??owym rozwojem profilu hormonalnego. Mamy wówczas do czynienia z niep??odno??ci? idiopatyczn?. Potrzebne jest wówczas zbadanie, jak wygl?daj? jajniki, zbadanie cz?sto??ci wyst?powania owulacji, a tak??e skontrolowanie rezerwy jajnikowej, dro??no??ci jajowodów oraz budowy macicy i endometrium. Na badania nale??y zg??osi? si? do swojego ginekologa – we Wroc??awiu badania tego typu mo??na zrobi? prywatnie od r?ki.

Komentarze

Zostaw Komentarz