Home

Jak przetrwa�? pierwszy miesi�?c z noworodkiem?

Jak przetrwa? pierwszy miesi?c z noworodkiem?

Jak nie zwariowa? przy nat??oku informacji zwi?zanych z wychowaniem i opiek? nad dzieckiem? Które rady wzi?? sobie do serca i wykorzysta?? Te sformu??owane na podstawie faktów biologiczno-medycznych z pewno??ci? b?d? dobrym wyznacznikiem. Jak wi?c poradzi? sobie w ci?gu kilku pierwszych tygodni z nasz? pociech? w domu? O tym jest ten wpis.

Dla m??odych mam mnóstwo innych kobiet wokó?? ma tysi?ce rad dotycz?cych opieki nad dzieckiem: nie otwiera? okien w domu, inaczej trzyma? przy k?pieli, kategorycznie nie karmi? z butelki… Przy takim nat??oku informacji mo??na by zwariowa?. Dlatego przede wszystkim trzeba ufa? sobie i swojej intuicji. Nawet je??li w?tpisz w swoje macierzy??skie umiej?tno??ci - masz je! Mo??e chwilow? s? gdzie?? zagrzebane pod warstw? strachu i przera??enia now? sytuacj?, ale s?. Wyj??cie ich bli??ej powierzchni jest kwesti? czasu i do??wiadczenia. Przede wszystkim jednak liczy si? to, ??e jeste?? najlepsz? mam? dla swojego dziecka. Rady od innych mam sprawdz? si? najpewniej w przypadku ich w??asnych dzieci. Nie musisz wi?c aplikowa? do wychowania swojego dziecka kompilacji wszystkich tych podpowiedzi, które us??yszysz od innych.

Co innego, je??li wskazówki poparte s? faktami biologicznymi i medycznymi, zwi?zanymi z rozwojem dziecka. Oto kilka takich rad, które naprawd? trzeba wdro??y? w ??ycie podczas pierwszych tygodni ??ycia malucha.

Pierwszy miesi?c z noworodkiem - praktyczne rady dla m??odych mam:

Jak dba? o p?pek noworodka?

P?pek to namacalny symbol niegdy?? fizycznego po???czenia z matk?. Mi?dzy 5. a 15. dob? powinien odpa??? jego kikut. Zanim to si? stanie kikut p?powiny powinien by? szczególnie ostro??nie piel?gnowany. Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego nale??y go traktowa? jak goj?c? si? ran? i przeciera? raz dziennie (cz???ciej, je??li zostanie zabrudzony) gazikiem nas?czonym wod?. Po obmyciu kikut powinien pozosta? nieos??oni?ty, aby samodzielnie wysech??. Tak??e w ci?gu dnia powinien “móc oddycha?”. Podczas k?pieli kikut mo??na przemy? wod? z myd??em, op??uka? dok??adnie z mydlin i wysuszy?.  

Jak trzyma? g??ówk? noworodka?

Uk??ad kostny noworodka nie jest tak sztywny, jak u doros??ego cz??owieka. Ko??ci malucha s? jeszcze do??? elastyczne i “mi?kkie”. Dzieje si? tak, aby u??atwi? mu przyj??cie na ??wiat drog? naturaln? - poprzez poród “si??ami natury”. Z czasem szkielet si? utwardza. Zanim to jednak nast?pi trzeba szczególnie zwraca? uwag? na podtrzymywanie g??ówki dziecka. Ono samo nie ma jeszcze na tyle rozwini?tych mi???ni, aby samemu móc trzyma? g??ow? i nie pozwala? jej swobodnie opada?.

Jak cz?sto przewija? noworodka?

Od razu, gdy malec zrobi siku lub kupk?, trzeba zmieni? mu pieluszk?. Nie chodzi tylko o wzgl?dy zapachowe, czy o dyskomfort dziecko (cho? to oczywi??cie jest równie?? bardzo wa??ne). Przede wszystkim istotne jest to, aby nie wyrz?dzi? mu nie??wiadomie krzywdy. Skóra noworodka jest bardzo cieniutka i mo??e zosta? podra??niona nawet przez tylko kilkuminutow? styczno??ci z moczem lub ka??em. Wskutek tego mog? równie?? powsta? bolesne odparzenia.

To tylko kilka podstawowych zasad piel?gnacji noworodka. Jest ich zdecydowanie wi?cej, dlatego, je??li chcesz dowiedzie? si? o kolejnych, odsy??amy do nast?pnego wpisu.

Komentarze

Zostaw Komentarz