Home

Jak dba�? o noworodka w pierwszych tygodniach ??ycia? - praktyczne rady cz.2.

Jak dba? o noworodka w pierwszych tygodniach ??ycia? - praktyczne rady cz.2.

Zewsz?d docieraj? do nas tysi?ce informacji o tym, jak powinny??my zajmowa? si? w??asnym dzieckiem. Nie ma sensu próbowa? stosowa? si? do ka??dej z nich. Ale te oparte na faktach zwi?zanych z nauk? o rozwoju dziecka ju?? tak. Dowiedz si? zatem, jak piel?gnowa? noworodka w pierwszym miesi?cu jego ??ycia.

W poprzednim wpisie mówili??my ju?? o kilku radach, bazuj?cych na informacjach z dziedziny biologii i medycyny: o piel?gnacji kikuta p?powiny, podtrzymywaniu g??ówki czy te?? o cz?stotliwo??ci zmieniania pieluch. Tu kontynuujemy ten temat, wzbogacaj?c Twoj? wiedz? o kolejne praktyczne wskazówki dotycz?ce opieki nad noworodkiem.  

Jak powinna wygl?da? piel?gnacja noworodka w pierwszych tygodniach jego ??ycia?

Piel?gnacja ropiej?cych oczek u noworodka

Ropienie oczek to naturalny etap, który trwa kilka dni. Jest on reakcj? na podany w szpitalu preparat antybakteryjny, który ma uchroni? dziecko przed zaka??eniem drobnoustrojami z dróg rodnych matki. Takie zaropia??e oczka wymagaj? stosownej, sterylnej piel?gnacji. Nale??y je przemywa? trzy razy w ci?gu dnia gazikiem nas?czonym sol? fizjologiczn?. Ale pami?taj - do ka??dego oczka trzeba u??y? osobnego gazika i nie mo??na przetrze? jednego oczka tym samym gazikiem wi?cej ni?? raz.

Jak udro??ni? nosek u noworodka?

Je??li Twój maluszek ma sapk? - czyli s??yszysz, ??e ??wiszczy troch? przy oddychaniu - nie musisz od razu wpada? w panik?. Przy konsekwentnym dzia??aniu mo??esz w prosty sposób si? jej pozby?. Tutaj równie?? przyda si? sól fizjologiczna - wkraplaj j? (po 2 krople) do ka??dej dziurki kilka razy w ci?gu dnia. Gdy po chwili wydzielina si? rozpu??ci, usu?? j? delikatnie za pomoc? aspiratora. Pami?taj te??, ??e w ch??odniejszej temperaturze ??atwiej jest oddycha?, dlatego nie musisz mie? odkr?conych kaloryferów do maksimum.

Jak k?pa? noworodka?

Polskie Towarzystwo Neonatologiczne informuje, ??e k?piel noworodka powinna si? odbywa? 2-3 razy w tygodniu, nie trzeba k?pa? go codziennie. Wa??ne jest zadbanie o odpowiedni? temperatur? - zarówno samej wody, jak i powietrza wokó?? podczas k?pania. Ta pierwsza powinna wynosi? 37 stopni Celsjusza, czyli by? równa temperaturze cia??a zdrowego cz??owieka. Temperatura powietrza powinna by? natomiast ni??sza i wskazywa? 22 stopnie. Musimy trzyma? maluszka w wanience pewnie, cho? delikatnie, i w ??adnym wypadku nie pociera? go namydlon? g?bk?, tylko polewa? czyst? wod?.

Jest oczywi??cie wiele wi?cej zagadnie?? dotycz?cych opieki nad noworodkiem, które warte warto poruszy?. Te dwa wpisy na temat piel?gnacji noworodka w pierwszym miesi?cu ??ycia stanowi? jednak podstawow? baz? wiedzy. 

Komentarze

Zostaw Komentarz